Festtal vid invigningen av Axåkers skola och förskola

06.11.2023 kl. 14:24
Svenska dagen 6.11.2023, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson, SFP

Bästa elever och lärare, ärade festpublik,

Det är en stor glädje för mig som undervisningsminister att få vara här och fira invigningen av Axåkers skola och förskola här i Bennäs. Det är mycket trevligt att se hur man på ett fint sätt har lyckats skapa en välfungerande skola som betjänar just det här området.

Det är alltid spännande att börja ett nytt läsår, men jag kan tänka mig att det var extra spännande för alla elever och lärare då ni fick börja läsåret i en helt ny skola. Samtidigt är det roligt att lära känna nya människor, hitta nya vänner och skapa en samhörighet i er nya skola. När man stiger in här möts man av en öppen och inbjudande byggnad med många vackra detaljer. Här  hoppas jag att ni kan skapa en trygg skola och välkomnande miljö där alla trivs.

Skolans och utbildningens betydelse som skapare av finländsk kultur och bildning är obestridlig. Utbildning är för varje barn en nyckel till världen och framtiden. Den har också en central identitets- och kulturbyggande uppgift. Det är här i skolan som ni skapar grunden för jämlikhet, välfärd, personlig utveckling och samhörighet.

Vi ska alltid komma ihåg att vi i skolan lär oss för livet, inte för lärarens skull. Varje barn är unikt och värdefullt. Allas vår målsättning är att varje barn och ung person ska hitta sin plats i livet. Därför är det viktigt att skolan är en plats där förutsättningarna för såväl inlärning som gemenskap och samvaro är goda.

Skolan är mera än bara en byggnad där det ordnas undervisning. Den är med oss genom hela livet. Här skapar ni elever minnen som ni bär med er på färden. Jag har också själv många goda minnen från den tid då jag gick i skolan. Det jag gillade bäst då jag var yngre, var då läraren läste högt för oss från nån spännande sagobok. Ofta på fredagar hade vi också något som vi kallade roliga timmen. Och sen var det ju skoj då man märkte att man faktiskt lärt sig, och blev duktigare vart efter. Tabellerna är fortfarande bra att kunna! Och vet ni vad, barn – jag kunde inte läsa då jag började skolan, utan jag lärde mig läseläxan utantill i början…. Men vi växer varje dag och lär oss nya saker, också som vuxen får man lära sig något varje dag.

Också för kommunen och närsamhället är skolan betydelsefull på många olika sätt. Den är viktig för alla människor i byn. I många hänseenden är den en samlingsplats och byns hjärta.

Bästa vänner,

Som undervisningsminister vill jag också passa på att lyfta blicken på vårt fina skolsystem i Finland. Finland är känt som ett ledande land inom utbildning och vi är stolta över vår grundläggande utbildning. För ett par veckor sedan var jag på tjänsteresa till Indien, och det var fantastiskt fint att se att intresset för den finländska skolan var oerhört stort. Vårt utbildningssystem från småbarnspedagogik till högskolenivå ses som en förebild i världen.

Jag vill poängtera att den finländska grundskolan fortfarande är högklassig, men forskningsresultaten visar ändå en viss nedåtgående trend. Kunskapsnivån inom läskunnighet, matematik och naturvetenskap har försämrats och skillnaderna mellan elevena i inlärningen har ökat. I synnerhet har antalet elever med svaga kunskaper ökat. Det här måste vi göra något åt.

Under de kommande fyra åren kommer regeringen,  jag och vi att arbeta hårt för att få den här trenden inom utbildningen att gå åt rätt håll igen. Vi måste ha tid att lära oss. Att lära sig grundläggande färdigheter kräver upprepning och träning. Minskningen av den tid som vi använder för läsning och räkning syns i inlärningsresultaten. I Finland finns det därför allt fler unga vars läskunnighet inte räcker till för senare studier och för att arbeta i samhället.

Därför kommer vi satsa på att förbättra de grundläggande färdigheterna. Varje ung person som avslutar grundskolan ska ha tillräckliga grundläggande kunskaper och färdigheter för studier på andra stadiet. Vi kommer under den här regeringsperioden öka minimitimantalet inom den grundläggande utbildningen med 2–3 årsveckotimmar. Tilläggstimmarna ska riktas särskilt till de lägre klasserna för att stärka undervisningen i läs- och skrivkunskaper samt i matematik. Dessa extra timmar ska ge mer tid att gå igenom de nuvarande målen och bidra till att ge lärare och elever arbetsro.

Vi kommer också att se över stödet för lärandet inom den grundläggande utbildningen. Målet är att stödet ska vara individuellt och motsvara elevens behov. Vid behov kan undervisning ges förutom i vanliga klasser även i smågrupper och specialklasser. Tanken är att eleven ska få stöd för inlärningen i ett så tidigt skede som möjligt. Vi vill också minska undervisningspersonalens administrativa börda.

Vi arbetar målmedvetet med att förbättra utbildningen. Avsikten är att vårt arbete kommer att synas i skolvardagen i alla skolor, också här i Österbotten.

Bästa festpublik,

Förutom en stark bildningsgrund har vi i Finland en lång och förtjänstfull historia som ett land vars identitet bygger på våra två nationalspråk, finska och svenska. Idag firar vi Svenska dagen. Vi uppmärksammar Finlands tvåspråkighet samt det svenska språket och det svenskspråkiga kulturarvet i Finland.

Att få tala sitt modersmål handlar om mycket mer än bara  språk och kommunikation. Det handlar om identitet och kultur. Det handlar om trygghet, det handlar om förståelse. Modersmålet är en av grundstenarna i livet som vi kan luta oss mot – en viktig grundläggande rättighet.

Det handlar om att var och en av oss ska kunna gå i skola på finska eller svenska, använda vårt modersmål när vi är sjuka och få prata med till exempel polisen eller skattebyrån på både svenska och finska. Alla ska ha möjlighet att leva och arbeta i Finland på sitt eget språk, finska eller svenska, och rätt att lära sig landets nationalspråk. Om tvåspråkigheten och ett bra språkklimat främjas är det till nytta för både dig och mig, men också för hela samhället.

Vi har ett högklassigt skolnätverk och utbildningsfält på svenska i Finland. Men det finns också vissa utmaningar. Det finns till exempel brist på svenskspråkiga läromedel och de produceras i långsammare takt än finskspråkiga. Därför var det mycket viktigt att regeringen den här hösten bestämde att vi lägger till pengar för att producera mer läromedel på svenska.

Under förra regeringsperioden gjordes en rapport om den svenskspråkiga utbildningen i Finland för att få en helhetsbild av hur den ser ut. Rapporten slog fast att den svenskspråkiga utbildningen ska vara av hög kvalitet och på ett likvärdigt sätt vara tillgänglig under hela utbildningsvägen. Den ska utvecklas enligt tidens och framtidens krav, parallellt med den finskspråkiga utbildningen. Genom sin minoritetsställning är den ändå ofta i behov av särlösningar och skräddarsydda utvecklingsinsatser. Under den här regeringsperioden kommer vi att fortsätta följa upp rapportens slutsatser och arbeta för att stärka den svenskspråkiga utbildningen i Finland.

Ärade festpublik,

Idag har vi flera anledningar att fira. Vi får fira Svenska dagen och vårt högklassiga skolsystem i detta goda land. Men framför allt firar vi er fantastiskt fina nya skola, Axåkers skola. Den ger er elever, lärare och övrig personal ypperliga förutsättningar för inlärning, lärande, jobb och gemenskap.

Med de här orden vill jag önska lycka och framgång till skolans hela personal, alla samarbetspartners samt elever och föräldrar.

Tack!

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen