Puhe - Tuomioistuin-talon avajaisissa 2.10.2012

02.10.2012 klo 15:34
Pitkän projektin jälkeen olemme saaneet kokoontua juhlistamaan uutta kaunista Tuomioistuimet-taloa. Helsingin hovioikeus siirtyi näistä tiloista Salmisaareen vuonna 2010 ja jo sitä ennen oli Senaatti-kiinteistöjen kanssa aloitettu suunnittelutyö tilojen korjaamiseksi Helsingin hallinto-oikeuden, Markkinaoikeuden ja Työtuomioistuimen käyttöön.

Tällä ratkaisulla saavutettiin valtion toimitilastrategian mukainen tavoite siirtää oikeushallinnon virastoja pois ydinkeskustasta ja yksityisiltä vuokratuista tiloista valtion vuokralaisiksi. Projekti jatkuu edelleen siten, että hallinto-oikeudelta vapautuneisiin tiloihin sijoitetaan seuraavassa vaiheessa oikeusministeriön muita ydinkeskustan alueella sijaitsevia virastoja, muun muassa vakuutusoikeus.

Tehdyissä toimitilaratkaisuissa on pystytty hyvin hyödyntämään oikeushallinnon toimitila- ja työympäristökonseptin periaatteita. Talossa on yhteinen valvomo ja turvatarkastus, yhteinen aulatila, yhteisiä salitiloja, yhteinen kirjasto ja kahvio. Yhteiskäyttöisyys on toteutunut erittäin hyvin. Muutoinkin tilakäytön osalta on noudatettu toimitilakonseptin linjauksia.

Tämä on merkille pantavaa erityisesti sen vuoksi, että oikeuslaitokseen kohdentuu parhaillaan suuria säästöpaineita. Viime vuoteen verrattuna säästöt ovat 7,5 miljoonaa. Vuonna 2015 säästöt ovat hallitusohjelman mukaan jo 17 miljoonaa. Toimitilojen vuokramenot ovat kuitenkin välttämättömiä menoja. Onnistuneet ja edulliset tilaratkaisut vähentävät tarvetta henkilöstövähennyksiin. Näin voidaan paremmin pitää huolta tärkeimmästä voimavarastamme, henkilöstöstä.

Mina damer och herrar,

Förutom lokalerna, har domstolarna som finns i denna byggnad också något annat gemensamt. Alla tre domstolar, förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och arbetsdomstolen driver viktig domstolsverksamhet som påverkar hela samhället. Arbetet är till och med så nära ihopkopplat att man i bland först måste avgöra vilken domstol som är behörig att handlägga en viss fråga. Nu har ni kort väg att överföra ärenden från en domstol till en annan.

Helsingfors förvaltningsdomstol är inte bara den största förvaltningsdomstolen utan också en av Finlands största domstolar. Huvudstadsregionen är allt mer internationell och har ett livligt näringsliv, vilket för sin del innebär att ni har gott om krävande uppgifter inom alla ärendegrupper. Ni är också vana vid att hålla stora anhopningar av ärenden under kontroll. Helsingfors förvaltningsdomstol är inte heller någon vanlig förvaltningsdomstol. Utöver vanliga förvaltningsprocessärenden har domstolen också hand om vissa särskilda ärendegrupper, såsom asylärenden och besvär som gäller mervärdesskatt.

Turvapaikka-asioiden käsittelyn tehostaminen niin maahanmuutohallinnossa kuin tuomioistuimissa on hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti keskeinen tavoite tällä hallituskaudella. Tavoitteiden saavuttamista seurataan myös sisäasiainministeriön ja oikeusministeriön asettamissa työryhmissä. Helsingin hallinto-oikeuteen on pystytty kohdentamaan lisäresursseja turvapaikka-asioiden käsittelemiseen. Uutta henkilöstöä on rekrytointi ja työ on saatu vuoden mittaan hyvin käynnistettyä. Toivon teille voimia vaativiin tehtäviinne!             

Tämän talon käyttäjistä tällä hetkellä suurimman muutoksen edessä on markkinaoikeus . Hallituksen on ylihuomenna tarkoitus antaa eduskunnalle esitys ns. IPR-tuomioistuimen toteuttamista tarkoittavaksi lainsäädännöksi. Tämä hanke, joka on ollut valmisteilla varsin kauan – varmaan monen täällä paikalla olevankin mielestä liian kauan – on siten vihdoin ja viimein ottamassa merkittävän askeleen kohti toteutumistaan.

Yleisesti ottaen esityksessä on kysymys siitä, että markkinaoikeuteen keskitettäisiin yhtäältä muutoksenhaku teollisoikeuksia myöntävien rekisteriviranomaisten päätöksistä sekä toisaalta kaikkien teollis- ja tekijänoikeudellisten riita- ja hakemusasioiden käsittely. Lisäksi markkinaoikeuteen ohjattaisiin valitukset Viestintäviraston verkkotunnuslain nojalla tekemistä päätöksistä. Markkinaoikeus saisi lainkäyttövastuulleen uusia - kansainvälistyvässä maailmassa yhä merkittävämpiä – asiaryhmiä. Tämä merkitsisi myös tuomioistuimen asia- ja henkilöstömäärän lisääntymistä. Ylihuomenna annettava hallituksen esitys on tarkoitus saada käsitellyksi kuluvan syksyn aikana. Markkinaoikeuden toiminnan IPR-tuomioistuimena olisi tarkoitus alkaa 1.9.2013.

Suurten säästöpaineiden keskellä olen oikeusministerinä erittäin tyytyväinen siihen, että tämä hanke on saatu etenemään tällä hallituskaudella! Luotan myös siihen, että markkinaoikeus kykenee vastaamaan sille uskottavaan suureen haasteeseen!

Työelämän monimuotoistuminen edellyttää myös hyvää koneistoa työriitojen ratkaisemiseksi ja erityisesti niiden ennalta ehkäisemiseksi. Työtuomioistuimen asioista noin puolet koskee työrauhavelvollisuuden rikkomista. Työtuomioistuinprosessi on –yhdessä työriitojen sovittelun kanssa – vakiintunut maamme työmarkkinajärjestelmän keskeiseksi osaksi ja tarjoaa järjestyneen menettelyn konfliktien käsittelemiseksi.

Tässä yhteydessä voi mainita, että juuri eilen (1.10.) on valtakunnansovittelijan toimistossa juhlittu työriitojen sovittelulain 50-vuotistaivalta. Vaikka työtuomioistuimen käsittelevistä riidoista monet koskevat yksittäisiä ns. pienten ihmisten asioita, yksittäisellä ratkaisulla on usein suuri merkitys. Siinä esitetty tulkinta saatetaan omaksua koko sopimusalalle ja toisinaan muillekin sopimusaloille.

Työtuomioistuimen toiminta on ollut merkittävää myös irtisanomisasioiden osalta, koska irtisanomissopimusten määräykset ovat varsin samansisältöisiä kuin työsopimuslaissa. Työtuomioistuinten ”ennakkoratkaisujen” voidaan siten arvioida vähentäneen muiden tuomioistuinten työmäärää näiden asioiden osalta.

Ärade festpublik,

Det allt mer komplexa samhället medför mycket arbete och framtida utmaningar för domstolarna. Det behövs arbetande händer, energi och motivation för att orka sköta en av samhällets viktigaste uppgifter med framgång.

Arvoisat juhlavieraat,

Tuomioistuimilla on paljon työtä ja tulevaisuuden haasteita yhä monimutkaistuvassa yhteiskunnassa. Tarvitaan tekeviä käsiä, voimia ja motivaatiota jaksaa puurtaa yhdessä yhteiskunnan merkittävimmistä tehtävistä.

Hyvät ystävät,

Kiinalaiset ovat tienneet tuhansia vuosia, miten tärkeää on oikeanlainen rakentaminen sopiville paikoille. Rakennukset, joissa asutaan ja työskennellään vaikuttavat ihmisten onneen ja menestykseen. Tässä kauniissa avarassa ja väreiltään harmoonisessa tilassa uskon, että teidän työnne tulee onnistumaan hyvin. Toivotan Tuomioistuimet-talolle ja sen koko henkilöstölle paljon onnea ja menestystä!