Var stolt över ditt modersmål. Tala svenska!

06.11.2023 kl. 12:18
SFP:s långsiktiga arbete tryggar svenskan och tvåspråkigheten.

Svenska folkpartiets ordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson påminner på Svenska dagen att stärkande av svenskan och tvåspråkigheten i Finland kräver handlingskraft. Henriksson gläds över att SFP:s långsiktiga arbete ger resultat.

– Finska och svenska har varit landets nationalspråk sedan Finland blev självständigt. SFP vill se ett Finland där vi är stolta över våra bägge nationalspråk och där man ska kunna leva sitt liv i praktiken på svenska och finska samtidigt som vi bygger broar mellan språkgrupperna, säger Henriksson. 

– Vi vet att garanten för tvåspråkigheten är majoritetens förståelse samt SFP:s aktivitet och närvaro vid borden där beslut tas. Många viktiga beslut som stärker det svenska i Finland har fattats under senare tid, påminner Henriksson.

Från och med hösten 2024 utökas undervisningen i det vi kallar B1-språk i skolan med en årsveckotimme i årskurserna 6–9. Detta innebär i praktiken mera undervisning i svenska i finskspråkiga skolor. 

–Svenskalärarna i finskspråkiga skolor har länge lyft fram behovet av fler veckotimmar i svenska. Det här är en fråga som SFP har jobbat med under en lång tid, säger Henriksson.

Regeringen har förbundit sig att fortsätta främja de språkliga rättigheterna i enlighet med nationalspråksstrategin och det språkpolitiska programmet. I regeringsprogrammet finns flera konkreta åtgärder som kommer att ha en positiv inverkan på det svenska i Finland. 

Henriksson lyfter några exempel:

Regeringen satsar nu 500 000 euro mer på läromedel på svenska i 2024 års budgetförslag.

Vi ska utbilda fler språkbadslärare och stärka språkbads- och språkduschverksamheten redan från och med småbarnspedagogiken.

Avläggande av språkexamen inom statsförvaltningen samt allmän språkexamen på högsta nivå i finska och svenska, det så kallade stora språkprovet, blir avgiftsfritt. 

Regeringen jobbar för att säkerställa tillgången till jämlika social- och hälsovårdstjänster på båda nationalspråken och på alla nivåer. 

Svenskspråkig räddningsutbildning flyttas till Helsingfors och införs som en del av verksamheten vid Helsingfors räddningsskola. Den svenska polisutbildningen tryggas.

Målet är att 5–10 procent av de som kommer till Finland ska integreras på svenska och regeringen föreslår 1 miljon euro för integration på svenska i nästa års budget.

Henriksson betonar avslutningsvis att ett tvåspråkigt Finland ligger i hela landets intresse.

– Känn dig stolt över ditt modersmål och våga tala svenska, uppmanar partiordförande på Svenska dagen.

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen